Make your own free website on Tripod.com 
 เมน
หน้าแรก
ประวัติชมรม
วัตถุประสงค์
โครงการ
สมาชิก
ผู้สนับสนุน
ประมวลภาพ
ผลงาน
สมุดเยี่ยม
webboard

ผลงานค่ายครั้งที่1
โครงการ
วัตถุประสงค์

ผู้สนับสนุน
ประมวลภาพ

สาระน่ารู้

ศักยภาพ
เครือข่ายเพื่อการพัฒนา
องค์ประกอบ,ประชาคม
ข้อมูลความจำเป็น
(จปฐ.)
ผู้นำองค์กรชุมชน


Link..

Link..สนิทชิดกัน
ม.ราชภัฏพระนคร
คณะมนุษยสาตร์ฯ
เอกการพัฒนาชุมชน
kap.cjb.net
โรงเรียนปะทิววิทยา

สถาบันราชภัฏ
สถาบันราชภัฏพระนคร
สถาบันราชภัฏจันทเกษม
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็
สถาบันราชภัฏสวนสุนัน
สถาบันราชภัฏธนบุรี
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
สถาบันราชภัฏสุราษฎร
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยราชการ

สำนักพระราชวัง
ราชบัณฑิตยสถาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงพัฒนาสังคม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ สู่ ชมรมภาคีสัมพันธ์พัฒนาพระนคร
วันนี้ทางชมรมของเรามีความภาคภูมิใจมากที่ทางชมรมของเราสามารถเปิด
เวบไซต์ของชมรมเวอร์ชั่นที่ 3ได้แล้ว
ทางชมรมของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวบไซต์นี้สามารถเป็นสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการพัฒนา และประสานงานชมรม
นำความเจริญสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีทุกท่าน
(จปฐ.)
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ข้อมูล จปฐ. คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นของคนใน
ครัวเรือนในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ว่า
คนควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องนั้น ๆ อย่างไร
แนวความคิด เรื่อง จปฐ. เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2525
สภาพัฒน์ฯได้กำหนดรูปแบบของลักษณะของสังคมไทยและคนไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต โดยกำหนดเป็นเครื่องชี้วัดความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ของคนไทย ได้ข้อสรุปว่า การมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนไทย จะต้องผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ทุกตัวชี้วัด


game นุกหนาน
     
icehockey
archery
cutiequake
garygolf
icehockey
archery
cutiequake
garygol
plops
railwayline
sharpshooter
spiderjump
plops
railwayline
sharpshooter
spiderjump
สนุกต่อเลย

     


ออกค่ายครั้งที่1
                                            เรียกน้ำย่อยก่อน
                                        จัดห้องสมุด
                                        สร้างเครื่องเล่น
                                        ตื่อเติมอาคาร
 

Download


music2go
Calendar

อาจารย์ที่ปรึกษา
 

ข่าวชมรม

ข่าวคราวความเคลื่อนไหว
ของชมรมใครที่มีข่าว
สามารถมาได้ที่ คลิก หรือ
kap.arma@gmail.com

ข่าวชมรม

ข่าวประจำวัน กีฬา บันเทิง
การเมือง


บทความ/ขำัขัน

ปัญหาพายิ้มชื่น
ประวัติสมเด็จโต
หลงป่าหาทิศ


ข้อมูลงานพัฒนา


 

เพลงเดือนเพ็ญ

 ยินดีรับคำแนะนำจากทุกท่าน
ชมรม ภาคีสัมพันธ์พัฒนาพระนคร
ที่อยู่ 3 ม.6 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10220
webmaster kap.arma@gmail.com
 Free Hit Counter
คน