Make your own free website on Tripod.com 
 เมน
หน้าแรก
ประวัติชมรม
วัตถุประสงค์
โครงการ
สมาชิก
ผู้สนับสนุน
ประมวลภาพ
ผลงาน
สมุดเยี่ยม
webboard
    วัตถุประสงค์ชมรม
        1.เพื่อพัฒนาชนบทที่อยู่ห่างไกลโดยนักศึกษาเป็นแกนนำและอาศัยความร่วมมือจากประชาชนรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         2.เพื่อแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาปัญหาในด้านการศึกษาวัสดุอุปกรณ์การเรียนแด่โรงเรียนที่ห่างไกลและชุมชน
         3. เพื่อกระตุ้นให้ชาวบ้านรู้จักการพึ่งพาตนเองและรวมกลุุ่มกันสร้างสาธารณะประโยชน์ที่จำเป็นในชุมชนเช่นสถานศึกษาในชุมชน
          4.เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ของนักพัฒนาที่ดีแก่นักศึกษา
          5.เพื่อให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
          6.เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในสิ่งที่เรียนมาอย่างมีประโยชน์
          7.เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน
           


ยินดีรับคำแนะนำจากทุกท่าน
ชมรม ภาคีสัมพันธ์พัฒนาพระนคร
ที่อยู่ 3 ม.6 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10220
webmaster kap.arma@gmail.com