Make your own free website on Tripod.com 
 เมน
หน้าแรก
ประวัติชมรม
วัตถุประสงค์
โครงการ
สมาชิก
ผู้สนับสนุน
ประมวลภาพ
ผลงาน
สมุดเยี่ยม
webboard
    ประวัติชมรม
       ชมรมภาคีสัมพันธ์พัฒนาฯ พระนครเกิดขึ้นจากอุดมการณ์ของนักพัฒนา กลุ่มหินอ่อนนำโดย
ประธานกลุ่ม นายรณพ อู่อ้อน และ webmaster นายกฤษฎา สุวรรณสิทธิ์ ซึ่งเป็นนักศึกษา เอกการพัฒนาชุมชน ปีสาม สถาบันราชภัฎพระนคร เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2547 นายรณพ ได้เดินทางไปเที่ยวที่บ้าน ของ webmaster ที่ชุมพร ทำให้ทั้งสองคนนึกถึงเมื่อปี่ 2546 ซึ่งมี ที่เราได้ออกค่ายอาสาเป็นครั้งแรกกับ ชมรมลานทักษิณพัฒนานำโดยพี่โจ ซึ่งเป็นรุ่นพี่ปี สี่เอกการพัฒนาชุมชนเหมือนกันทำให้พวกเรา เกิดความประทับใจ ในชีวิตชาวค่ายอาสา แต่ตอนนี้พี่โจจบแล้วและชมลานทักษิณพัฒนาก็มีคนที่จะคอยบริหารแล้ว นายรณพและwebmasterจึงมีความคิดตรงกัน ที่ว่าพี่เราท่านยังทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ หากเราทำ ได้ชมรมอาสาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งซึ่งงน่าจะทำให้การพัฒนาชนบทได้พัฒนาไปเร็วขึ้นอีกเมื่อคิดได้ตรงกันแบบนี้ จึงได้ประกาศ จัดตั้งชมรม ภาคีสัมพันธ์พัฒนาฯพระนครขึ้นอย่างไม่เป็นทางการวันที่
20 เมษายน โดยใช้เวลาตั้งชื่อสองวัน สุดท้ายจึงใช้เชื่อว่า" ภาคีสัมพันธ์พัฒนาฯ พระนคร" เพราะว่า
ภาคีสัมพันธ์ คือ เพื่อนกันรู้จักกันหรือร่วมมือกัน ร่วมงานกันร่วมมือกันพัฒนาชุมชนชนบท โดยมี
นายเฉลิม ทัพทอง
เป็นประธานชมรมในการประสานงานต่างๆของชมรมยินดีรับคำแนะนำจากทุกท่าน
ชมรม ภาคีสัมพันธ์พัฒนาพระนคร
ที่อยู่ 3 ม.6 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10220
webmaster kap.arma@gmail.com